Διαχείριση Ασθενών

Ένα σύγχρονο σύστημα για τους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς που αξιοποιεί την ταυτοποίηση μέσω Εθνικών Μητρώων (κωδικός ΑΜΚΑ, AΦΜ) και παρέχει τα εργαλεία για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών απαιτήσεων με την χρήση πολλαπλών τιμοκαταλόγων για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Φορέας Υγείας. Εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των τμημάτων υποδοχής των ασθενών: Επείγοντα Περιστατικά, Εξωτερικά Ιατρεία, Κίνηση Νοσηλευμένων ασθενών, με αξιοποίηση e-υπηρεσιών προς τον πολίτη, τους ασφαλιστικούς Φορείς και τον ιατρό.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Υποσυστήματα και εφαρμογές λογισμικού για τα εργαστήρια, τις ιατρικές ειδικότητες, τα νοσηλευτικά τμήματα, τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, τις ιατρικές ομάδες,
τα ιατρεία με επισκέπτες ασθενείς, τις νοσηλεύτριες, την πρόληψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη,
συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα με την διαχείριση των ασθενών, την διαχείριση των φαρμάκων και των υλικών, τις οικονομικές υπηρεσίες και την διοίκηση.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Από την αγορά και την προμήθεια μέχρι την ανάλωση και τιμολόγηση των φαρμάκων και των υγειονομικών υλικών, των τροφίμων, των παρακαταθηκών ακριβών υλικών για την παρακολούθηση αποθέματος και για τον έγκαιρο εφοδιασμό.

Πολλαπλά επίπεδα συγκεντρωτικής και αναλυτικής πληροφόρησης δημιουργούν ένα εργαλείο για την Διοίκηση, το οποίο ανταποκρίνεται στις καθημερινές και στις περιστασιακές ανάγκες πληροφόρησης.

Ένα σύνολο προκαθορισμένων αναφορών
και δεικτών είναι στην διάθεση της διοικητικής ομάδας, αλλά και ένα εργαλείο για την δημιουργία συγκρίσιμων αναφορών
από περισσότερες από μία μονάδες ή τμήματα.

Ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει βέλτιστες τεχνικές για καλύτερη
και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Αναπτύσσουμε λογισμικό με βάση τις νέες τεχνολογίες και τις αρχές User Εxperience Design (UX). Οι εφαρμογές χαρακτηρίζονται για τις υψηλές προδιαγραφές και την εύκολη χρηστικότητά τους.