• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

  Ένα κατάλληλα σχεδιασμένο Πληροφοριακό Σύστημα που:
  - Διευκολύνει το έργο του νοσηλευτή
  - Συνεισφέρει στον συντονισμό των νοσηλευτικών υπηρεσιών
  - Βελτιώνει την ποιότητα της επικοινωνίας
  - Και Επιτρέπει στο νοσηλευτή να διαθέτει περισσότερο χρόνο για τους ασθενείς του

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ  Ευέλικτα σχεδιασμένο σύστημα για την διαχείριση των νοσηλευομένων και των εξωτερικών ασθενών, την διευκόλυνση τήρησης ραντεβού, την καταγραφή δημογραφικών και ασφαλιστικών στοιχείων, την διαχείριση οποιασδήποτε ασφαλιστικής κάλυψης και την πλήρη παραγωγή των εγγράφων, καταστάσεων και δικαιολογητικών εκκαθάρισης προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς.

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Κρίσιμα στοιχεία για την λήψη αποφάσεων, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης με:
  - Έτοιμες καταστάσεις πληροφόρησης
  - Εργαλείο διαμόρφωσης αναφορών για την δημιουργία ειδικών καταστάσεων πληροφόρησης
  - Διαμόρφωση λύσης επιχειρησιακής ευφυΐας με συγκρίσιμους δείκτες απόδοσης και καταστάσεις ανάλυσης.