Μελέτη


Εκτίμηση παραγόντων εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.
Ανάλυση απαιτήσεων για την επιτυχία των επιχειρησιακών στόχων.
Μέτρηση παραγόντων πληροφοριακής ωριμότητας και αναδιοργάνωση υπηρεσιών.
Εκτίμηση παραγόντων εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Εκπόνηση στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της πληροφορικής.
Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων και ανάπτυξη μεθόδων αναδιοργάνωσης.
Εκτίμηση «πληροφοριακής ωριμότητας» προσωπικού και εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης.
Σύνταξη προτάσεων συστημάτων εξοπλισμού για επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας.
Σύνταξη προτάσεων για ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων.

Εγκατάσταση


Εγκατάσταση εξοπλισμού, δικτύων, λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
Εγκατάσταση σε υπολογιστικό περιβάλλον τοπικού δικτύου (LAN).
Eγκατάσταση συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability Cluster).
Eγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων Βάσης Δεδομένων και περιβάλλοντος ασφαλούς λειτουργίας λήψης backup.

Υλοποίηση


• Διαχείριση και διοίκηση έργων (Project Management)
• Υπηρεσίες παραμετροποίησης και αρχικοποίησης
• Ανάπτυξη ειδικών τροποποιήσεων ανά έργο (custom applications)
• Ανάπτυξη σχεδίου εκπαίδευσης
• Διενέργεια σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιτόπια εκπαίδευση (On-the -job -training)
• Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την συλλογή και οργάνωση των αρχικών δεδομένων για την έναρξη λειτουργίας
• Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού υποστήριξης διαδικασιών και αποτελεσματικής χρήσης
• Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για την αναδιοργάνωση (re-engineering) των διαδικασιών
• Παροχή συμβουλών και εισηγήσεων για την βέλτιστη απόδοση του συστήματος ως προς την χωροταξία, τις αρμοδιότητες ανά άτομο και την χρονική επαλληλία (ροή) των εργασιών

Υποστήριξη


• Τηλεφωνική υποστήριξη (HelpDesk)
• Παροχή προσωπικού επιτόπιας υποστήριξης
• Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού υποστήριξης διαδικασιών και αποτελεσματικής χρήσης
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση στις διαδικασίες
• Διενέργεια προληπτικών ελέγχων καλής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος (εξοπλισμού και εφαρμογών)
• Αποτίμηση αξιοποίησης πληροφοριακού συστήματος
• Παροχή αναβαθμίσεων εφαρμογών πληροφοριακού συστήματος
• Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης
• Εργαλεία τεκμηρίωσης (Ticketing και CRM)

Διαλειτουργικότητα

Μελέτη και υλοποίηση διασυνδέσεων με ετερογενή συστήματα
βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών (Web Services, API’s) και πρωτοκόλλων (HL7, CDA, DICOM).

Τεχνογνωσία


Διαχείριση Έργων, Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκπαίδευση Προσωπικού για Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).System Analysis and Design.
RDBMS, High Availability Clusters,
Cloud Computing, Wearable Devices,
IoT Devices, Artificial Intelligence.Healthcare Information Standards
(ICD-9, ICD-10, ICPC, ASTM, DICOM-3, LOINC).
Communication Protocols (HL7, CDA).Στόχος μας είναι οι συνεχώς εξελισσόμενες Ολοκληρωμένες Λύσεις,
που καλύπτουν την εξατομικευμένη ανάγκη.