ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ COMPUTER TEAM

1. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Για εμάς στην Computer Team, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των συνεργατών μας
έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να
προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους,
πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την
εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχουμε
προς τους πελάτες μας, για την επικοινωνία προς κάθε ενδιαφερόμενο και για τον διαδικτυακό τόπο www.cteam.gr
και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

2. Τι είναι ο GDPR
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)
2016/679(EE) αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα.
Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του
δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα και με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, είναι οι πληροφορίες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε και να συναλλαχθούμε μαζί σας,
και κυρίως το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο αριθμός του
τηλεφώνου σας, καθώς και άλλες πληροφορίες όταν αυτές συνδυάζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία.

3. Ορισμοί
α. Προσωπικά δεδομένα: Οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα εν ζωή φυσικό πρόσωπο και το ταυτοποιούν
άμεσα ή έμμεσα, όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ, τα στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις, τηλέφωνα),
αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό (online) αναγνωριστικό ταυτότητας, τα φυσικά χαρακτηριστικά,
η ηλικία κλπ. Οι πληροφορίες που αφορούν σε νομικά πρόσωπα δεν αποτελούν «προσωπικά δεδομένα» και δεν
προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία. Υποσύνολο των προσωπικών δεδομένων αποτελούν οι λεγόμενες
ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ή ευαίσθητα δεδομένα), οι οποίες αφορούν στην στενή προσωπική
σφαίρα του ατόμου (π.χ. θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτικά φρονήματα, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις, υγεία, φυλετική προέλευση, σεξουαλική ζωή, διοικητικές ή ποινικές διώξεις και καταδίκες). Τα φυσικά
πρόσωπα στα οποία αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, ονομάζονται “υποκείμενα των δεδομένων”.
β. Επεξεργασία: Η με κάθε τρόπο και μέσο συλλογή και χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων, όπως η
αποθήκευση, η διαβίβαση σε τρίτους αποδέκτες, η διαγραφή τους κλπ.
γ. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της
επεξεργασίας, είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλους («από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας»).
δ. Εκτελών επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό
του υπεύθυνου επεξεργασίας.
ε. Συγκατάθεση: Σαφής, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ρητή δήλωση ή άλλη θετική
ενέργεια του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία συμφωνεί άμεσα στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων του και την ύπαρξή της θα πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδείξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

4. Η Computer Team ως υπεύθυνη επεξεργασίας
Η Computer Team, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, με την επωνυμία «Computer Team
ΑΕΒΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθηγητή Ρωσσίδου 19, 54655 με ΑΦΜ 094297699, για σκοπούς άσκησης
των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των
συνεργατών, των προμηθευτών, των υπαλλήλων και των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, η Computer Team ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7
του GDPR.

5. H Computer Team ως εκτελούσα την επεξεργασία
Η Computer Team στα πλαίσια της δραστηριότητάς της αναλαμβάνει την υλοποίηση και υποστήριξη έργων
Πληροφορικής οπότε ως εκτελούσα την επεξεργασία:
 Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει έγγραφων εντολών του υπευθύνου
επεξεργασίας.
 Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας.
 Λαμβάνει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.
 Δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία (“υπεργολάβο”) παρά μόνο κατόπιν άδειας του
υπεύθυνου επεξεργασίας που μπορεί να είναι γενική ή ειδική (στην περίπτωση που υπάρχει γενική άδεια,
ενημερώνεται ο “υπεύθυνος επεξεργασίας” σε περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση/προσθήκη
υπεργολάβου, ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές).
 Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να
απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
 Συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσής του ως προς τις υποχρεώσεις
τήρησης αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, ασφάλειας της επεξεργασίας, γνωστοποίησης
περιστατικών παραβίασης και μελέτης εκτίμησης αντικτύπου (λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της
επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία).
 Κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και
διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα.
 Θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους
ελέγχους.

6. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμο σκοπό, εφόσον συντρέχει μια από τις
προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.1 του GDPR. Η ιστοσελίδα www.cteam.gr σχεδιάστηκε με τρόπο, ώστε οι χρήστες
να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους και χωρίς να
χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι (πχ. αποστολή/ανάρτηση
βιογραφικού για ενδεχόμενη θέση εργασίας). Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας και τη συνεργασία μας
μαζί σας, θα χρειαστεί να προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων
προκειμένου να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις
ανάγκες σας. Πιο συγκεκριμένα:

6.1 Προσωπικά δεδομένα των πελατών μας
Η Computer Team συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών, οι κατηγορίες των οποίων
αναφέρονται στις Πρόσθετες Πράξεις (για το GDPR) που συνυπογράφει μαζί τους και οι οποίες συνοδεύουν
τις κυρίως Συμβάσεις. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να περιέλθουν σε γνώση της, της με σκοπό την
ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών προς τους Πελάτες της.
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι, είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων
(GDPR άρθρο 6 παρ.1΄β) και το έννομο συμφέρον της Computer Team (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

6.2 Προσωπικά δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην
ιστοσελίδα μας.
Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας, μετράμε την απόδοση
της. Κατά την επίσκεψή σας, συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή
σας και την επίσκεψή σας: το δίκτυο και τον πάροχο, μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη
δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας, την ημερομηνία και την ώρα της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα
μας, τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (IP address), το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το
λογισμικό του φυλλομετρητή σας (browser).
Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Computer Team που έγγειται στην
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων από εμάς προς εσάς, ως χρήστες, υπηρεσιών (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

6.3 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Computer Team για
το προσωπικό της και τον υποψήφιο εργαζόμενο
 Το προσωπικό της Computer Team είναι άρτια εκπαιδευμένο και ενήμερο για τις υποχρεώσεις του σχετικά
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και το επαγγελματικό απόρρητο των πελατών,
προμηθευτών, συνεργατών. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ της Computer Team και των
εργαζομένων της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων
οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 Όταν δημιουργηθεί μια νέα θέση εργασίας, η Computer Team συλλέγει βιογραφικά σημειώματα των
υποψήφιων εργαζομένων. Σε αυτό το στάδιο, η Computer Team συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά
δεδομένα των υποψηφίων, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας /διαβατήριου, ηλικία, οικογενειακή
κατάσταση, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία,
αιτούμενη θέση εργασίας, κλπ. Η συλλογή των βιογραφικών των υποψηφίων εργαζομένων γίνεται κατόπιν
αποστολής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@cteam.gr, ή άλλων ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας όπου
οι υποψήφιοι εργαζόμενοι αποστέλλουν τα βιογραφικά τους αυτοβούλως και έχοντας δώσει την
συγκατάθεσή τους στην Ιστοσελίδα (ηλεκτρονικά) και τα οποία τα επεξεργάζονται και τα αξιολογούν μόνο
τα απαραίτητα αρμόδια και εξουσιοδοτημένα για αυτή την διαδικασία άτομα, τηρώντας έτσι την
εμπιστευτικότητα στην αξιολόγηση των βιογραφικών, ως βασική αρχή του GDPR.
 Η Computer Team, διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψηφίου διατηρούνται ακέραια
και ασφαλή, για 1 έτος από τη λήψη του βιογραφικού, προκειμένου να εξετάζονται σε μελλοντικές
ευκαιρίες απασχόλησης.
 Όταν η Computer Team αποφασίζει να προβεί σε πρόσληψη ενός υποψήφιου εργαζομένου, συλλέγει και
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, όπως ονοματεπώνυμο, διαβατήριό/στοιχεία
ταυτότητας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, πτυχία,
πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, θέση εργασίας, πιστοποιητικά υγείας, αναρρωτικές άδειες, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜ
ΙΚΑ, ΙΒΑΝ, σύμβαση εργασίας, στοιχεία μισθοδοσίας, εκπαίδευσης, παρουσιολογίου, των εργαζομένων.
Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της
Computer Team.
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση της σύμβασης (GDPR άρθρο 6 παρ. 1 β’),
η εκτέλεση των νομικών της υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές
υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1 γ΄) και το έννομο συμφέρον της Computer Team
(GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ), καθώς και η συγκατάθεση των υποψήφιων εργαζομένων για την αποστολή των
βιογραφικών τους σημειωμάτων (GDPR άρθρο 6 παρ. 1α).

6.4 Προσωπικά δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών μας
Η Computer Team συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνεργατών/προμηθευτών της (πχ,
διαχειριστή φιλοξενίας ιστοσελίδας, λογιστές/φοροτεχνικούς, νομικούς, τεχνικούς ασφαλείας, ιατρούς
εργασίας κλπ.) όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ, Business Cards,
τιμολόγια, παραστατικά, συμβάσεις κλπ. Επίσης, διατηρούμε ιστορικό συναντήσεων, αρχείο
κατηγοριοποίησης, αξιολόγησης και εξέλιξης των συνεργατών/προμηθευτών μας, καθώς και τις αναφορέςaudit report. Τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε, να
κατευθύνουμε και να εποπτεύουμε τους συνεργάτες μας, αποβλέποντας πάντα στην άρτια συνεργασία μας
και στην ικανοποίηση των πελατών μας.
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση της σύμβασης (GDPR άρθρο 6 παρ. 1 β’), η
εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές
υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον της Computer Team (GDPR
άρθρο 6 παρ.1΄στ).

7. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 Η πρόσληψη, μισθοδοσία των εργαζομένων, και όλες οι εν γένει υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους
εργαζομένους (π.χ. ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κλπ) αλλά και η επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων των εργαζομένων για φορολογικούς και ασφαλιστικούς λόγους και όπως απαιτείται από τον
νόμο (π.χ. αναγγελία προσλήψεώς τους στο ΕΡΓΑΝΗ, χορήγηση νομίμων αδειών, κλπ).
 Η συλλογή των βιογραφικών των υποψήφιων εργαζομένων, οι οποίοι αποστέλλουν αυτοβούλως τα
βιογραφικά τους ηλεκτρονικά (μέσω του cv@cteam.gr ή άλλης ιστοσελίδας εύρεσης εργασίας) και τα οποία
βλέπουν και αξιολογούν μόνο τα ελάχιστα αρμόδια και εξουσιοδοτημένα για αυτή την διαδικασία άτομα.
 Η διαχείριση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος για την
χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας καθώς και για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και
αποδοτικότητάς της.
 Η επικοινωνία με τους πελάτες και προμηθευτές/συνεργάτες της Computer Team.
 Η υλοποίηση και υποστήριξη των έργων Πληροφορικής προς τους πελάτες μας και τους χρήστες τους.
 Η επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των Πελατών της Computer Team (όπως Φορέων παροχής
Υπηρεσιών Υγείας κλπ), των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων μισθοδοσίας των εργαζομένων των
Πελατών της, καθώς και προσωπικά και οικονομικά στοιχεία των συνεργατών και των προμηθευτών των
Πελατών της Computer Team.
 H επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων φακέλων ασθενών που επεξεργάζονται οι Πελάτες της
Computer Team και τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση της, στο πλαίσιο υποστήριξης των
εφαρμογών λογισμικού της.
 Η διαχείριση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαφορών της Εταιρείας, βάσει σχετικών υποχρεώσεών της που
προκύπτουν από τον Νόμο.
 Η συλλογή στοιχείων των χρηστών για την βελτιστοποίηση και την καλύτερη αποτελεσματικότητα των
υπηρεσιών μας και της Ιστοσελίδας της Εταιρείας αλλά και για την προστασία της.
Δεν θα υποβληθούν τα προσωπικά δεδομένα των παραπάνων αναφερθέντων υποκειμένων των δεδομένων σε
οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, παρά μόνο αφού υπάρξει
προγενέστερη σχετική ενημέρωση ή εφόσον οι προκύπτουσες ανάγκες το επιβάλλουν.

8. Βασικές Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
 Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και
νόμιμους σκοπούς.
 Ο χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι περιορισμένος και γίνεται μόνο για την
εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας.
 Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.
 Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται.
 Τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με ασφάλεια.
 Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο αν είναι απαραίτητο για να
προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.

9. Πού κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η Computer Team ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε
τρίτους, στις παρακάτω περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.

9.1 Στους εργαζόμενους ή στους εξωτερικούς συνεργάτες της
Πρόκειται για έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τήρησης
απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Οι εργαζόμενοι/εξωτερικοί συνεργάτες της
Computer Team έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα των πελατών, που κρίνονται απολύτως
απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας
Computer Team και των εργαζομένων/εξωτερικών συνεργατών της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις
εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων των πελατών.

9.2 Άλλα τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το
Υπουργείο Εργασίας, τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές καθώς και σε οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή άλλη
δημόσια αρχή, όπως ορίζεται στην εφαρμοστέα νομοθεσία ή σε δικαστική απόφαση για να συμμορφωθούμε
με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (πχ για φορολογικούς
σκοπούς), ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ασφάλεια της Computer Team.

9.3 Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας
Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με σας σε τρίτα μέρη, εφόσον μας
δώσετε την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας.

9.4 Διαβίβαση Π.Δ. εκτός ΕΟΧ
Η Computer Team δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Εντούτοις, αν προκύψει τέτοια περίπτωση,
θα διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε τρίτες χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας
δεδομένων και για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε
αντίθετη περίπτωση, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα μόνο αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει
ρητά συναινέσει στη διαβίβαση ή αν η διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, όπως αυτές ρυθμίζονται
στα άρθρα 46 του Γενικού Κανονισμού (π.χ. Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, Δεσμευτικοί Εταιρικοί
Κανόνες). Επίσης, θα ενημερώνουμε τα υποκείμενα των δεδομένων για το θέμα αυτό και ειδικότερα θα
αναφέρουμε ρητά τις τρίτες χώρες που θα διαβιβασθούν τα δεδομένα καθώς και τους προαναφερόμενους
μηχανισμούς που επιτρέπουν αυτή τη διαβίβαση σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (π.χ. απόφαση επάρκειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες κλπ.). Για την
αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί πλέον μέρος του ΕΟΧ, οι
παραπομπές στην παρούσα παράγραφο στον ΕΟΧ σημαίνουν τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

10. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια
ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά
δεδομένα των πελατών θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται για όσο
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και
υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Τα βιογραφικά των υποψηφίων εργαζομένων διατηρούνται έως 1 έτος από την λήψη τους. Μετά από αυτό το
χρονικό περιθώριο, διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση.
Τα βιογραφικά των εργαζομένων της Computer Team αποθηκεύονται στα Πληροφοριακά Συστήματα και σε φυσικό
αρχείο έως το τέλος της σύμβασής τους για διαχειριστικούς σκοπούς (πχ. συμμετοχή σε διαγωνισμούς,
προγράμματα επιδοτήσεων).
Όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των εργαζομένων της Computer Team τα διατηρούμε για 20
έτη από την λήξη της συμβατικής μας συνεργασίας, για το ενδεχόμενο προβολής επικουρικών αξιώσεων των εν
λόγω υποκειμένων, οι οποίες υπόκεινται στην 20ετή παραγραφή.
Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των προμηθευτών της Computer Team τα διατηρούμε για 20+1 έτη από την
λήξη της συμβατικής μας συνεργασίας.

11. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η Computer Team, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και
παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Αυτά τα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα λαμβάνονται τόσο κατά το σχεδιασμό των μέσων επεξεργασίας (πχ κρυπτογράφηση των δεδομένων του
server και των υπολογιστών της εταιρείας κλπ.), όσο και εξ ορισμού, ώστε να υφίστανται επεξεργασία μόνο τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας (αρχή της
ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η Computer Team δεν επαναπαύεται στα τεχνικά μέτρα
ασφαλείας που έχει λάβει μέχρι στιγμής, αλλά αναζητά διαρκώς νέες και σύγχρονες μεθόδους, προκειμένου να
θωρακίσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του
διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη
εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών
δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

12. Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των
πελατών
Ως παραβίαση προσωπικών δεδομένων νοείται η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας που έχει ως αποτέλεσμα την
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών
δεδομένων που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Το πρόσωπο που
διαπιστώνει μία παραβίαση προσωπικών δεδομένων θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα
προσωπικά δεδομένα από κάθε περαιτέρω αρνητική επίπτωση και θα αναφέρει χωρίς καθυστέρηση την
παραβίαση στον DPO, ο οποίος θα καταγράψει τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις και θα αξιολογήσει τα αίτιά τους.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων και η παραβίαση αυτή
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, η Computer Team, δεσμεύεται να
γνωστοποιήσει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβει γνώση του γεγονότος της
παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Περαιτέρω, εάν η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να
ενημερωθεί από την Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση.

13. Τα δικαιώματά σας
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία από την Computer Team, έχει τα
ακόλουθα δικαιώματα:

13.1 Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή των εκπροσώπων
μας, τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για
την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο
πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας, μπορείτε να απευθύνεστε σε
εμάς ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον
τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων
σας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η
εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη
της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

13.2 Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να μας ζητάτε
αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, έχετε
δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την
επεξεργασία τους. Επίσης έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο
και τον τρόπο άσκησης των επιμέρους δικαιωμάτων σας.

13.3 Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας
δεδομένα.

13.4 Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε
με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις
υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε
συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. δικαιούμαστε να αρνηθούμε
την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών μας αξιώσεων).

13.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες
περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει
επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον
περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας,
σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν
εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για συνέχιση της
επεξεργασίας που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην
επεξεργασία.

13.6 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις
περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων
συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για
σκοπούς απευθείας ενημερωτικής προώθησης. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να εναντιώνεστε σε κάθε
απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης
της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει
σημαντικά. Κατ’ εξαίρεση δεν μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιμένη λήψη απόφασης που σας
αφορά, όταν η απόφαση αυτή, είτε είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε
συνάψει μαζί σας, είτε βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

13.7 Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να
έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες
μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να
διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει
για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα
μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

13.8 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε
ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την
ανακαλέσετε.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
της Computer Team.

13.9 Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600,
Fax: +30 210 6475628,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

14. Ιστοσελίδες τρίτων
Ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από
εμάς, που όμως πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι ή ενδιαφέροντες στους επισκέπτες των
Ιστοσελίδων μας. Στην περίπτωση αυτή, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου που
χρησιμοποιούνται στους Ιστοτόπους άλλων ή για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους ή για την συλλογή
πληροφοριών από τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των Cookies τους. Άρα,
κατά συνέπεια, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία ή πρόβλημα παρουσιαστεί σε κάποιον από εσάς που θα
κάνει χρήση αυτού του ξένου Ιστοτόπου και εν τέλει, επαφίεται σε εσάς εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι κάποιον
σύνδεσμο άλλου Ιστοτόπου, που παρέχεται από την Ιστοσελίδα μας, στην περίπτωση που δεν τον εμπιστεύεστε
απόλυτα.

15. Ανανεώσεις και αλλαγές
Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε αυτή τη Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να
συμμορφωθούμε με το εξελισσόμενο νομοθετικό περιβάλλον ή τις ανάγκες της Εταιρείας μας. Είστε υπεύθυνοι για
τον έλεγχο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, ώστε να είστε ενήμεροι για τις τυχόν
αλλαγές και επικαιροποιήσεις της παρούσας Πολιτικής. Όλοι οι τροποποιημένοι όροι τίθενται αυτόματα σε ισχύ 30
ημέρες από την αρχική δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο.

16. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων(D.P.O.) /
Υπευθύνου Συμμόρφωσης:
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Computer Team στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
D.P.O.: dpo@cteam.gr
Διεύθυνση: Καθηγητού Ρωσσίδη 19, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2314 439750-79