Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών

Η νέα εφαρμογή λογισμικού δίνει την δυνατότητα στον υποψήφιο προμηθευτή να συμπληρώσει τα στοιχεία της προσφοράς του στους έτοιμους Πίνακες τους οποίους έχει δημιουργήσει το Νοσοκομείο με την Διακήρυξη της Προμήθειας.

Ο υποψήφιος προμηθευτής διευκολύνεται στην σύνταξη της προσφοράς του ώστε να είναι σύμφωνη με το ζητούμενο από το Νοσοκομείο και , επι πλέον , έχει την δυνατότητα να συμπληρώσει και να διαμορφώσει την προσφορά του σταδιακά, μια που αυτή «σώζεται» και επαναχρησιμοποιείται μέχρι να τελειοποιηθεί.Αντίστοιχα, η ηλεκτρονική υποβολή διευκολύνει το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου γιατί παραλαμβάνει - χωρίς ανάγκη επανακαταχώρησης - την τεχνική και οικονομική προσφορά όλων των υποψηφίων και μπορεί να έχει άμεσα συγκρίσιμα στοιχεία, τα οποία επεξεργάζεται στην συνέχεια. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αυτόματα και στην Σύμβαση που υπογράφεται στην συνέχεια ή /και στο δελτίο παραγγελίας.

Υποστήριξη προγράμματος
Τηλέφωνο: 2310 422131
FAX: 2310 422280