Case Studies

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στην Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Η Κλινική « Άγιος Λουκάς», από τις μεγαλύτερες και πλέον φημισμένες κλινικές της Θεσσαλονίκης, με πλήθος γενικών και εξειδικευμένων παθολογικών και χειρουργικών τμημάτων και εξωτερικών ιατρείων αλλά και σύγχρονη Καρδιοχειρουργική Μονάδα με Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χρησιμοποιεί το "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας της Computer Team" για την δυναμική πληροφόρηση των στελεχών και της διοίκησης.

Με την συνεχή ανάπτυξη του πληροφοριακού της συστήματος η Κλινική αποσκοπεί σε:
 • Συνεχή ανάπτυξη ποιότητας υπηρεσιών προς τον ασθενή, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας που απολαμβάνει, όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο (οικονομικές συναλλαγές)
 • Βέλτιστη οργάνωση των νοσηλευτικών, των εργαστηριακών και των οικονομικο- διοικητικών υπηρεσιών
 • Καλύτερο έλεγχος ασφάλειας (security) μέσω των δικαιωμάτων πρόσβασης ανάλογα με τη θέση και τον ρόλο των χρηστών στις εφαρμογές λογισμικού
 • Περιορισμό των λαθών από τον ανθρώπινο παράγοντα
 • Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών
 • Ταχύτερη άντληση αξιόπιστων δεδομένων πληροφόρησης μέσω σύνθετων αναφορών και εκτυπώσεων
 • Πληρέστερη και διαθέσιμη πληροφορία στον ιατρό αλλά και στον ασθενή

Η Computer Team φροντίζει να καλύπτει η Κλινική Αγιος Λουκάς τους στόχους της έχοντας αξιολογήσει ως σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας:

 • Τον σαφή προσδιορισμό των επιδιωκόμενων στόχων
 • Τον σχεδιασμό σε βάθος χρόνου και την σταδιακή εγκατάσταση ενός ιδιαίτερα παραμετρικού συστήματος, που εξασφαλίζει διαχρονικότητα και ευελιξία
 • Την έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα , που επιδιώκεται με το «φιλικό» περιβάλλον του λογισμικού και την επαρκή εκπαίδευση των χρηστών στο εξειδικευμένο χώρο εργασίας τους
 • Την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με σεβασμό στην αλληλεπίδραση των ομάδων
 • Την επιμονή στην ποιότητα και προσήλωση στην επίτευξη των στόχων από πλευράς Εταιρείας

2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας ΔΥΠΕ (πρώην ΠΕΣΥΠ) Στερεάς Ελλάδας

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος για τα Νοσοκομεία του τότε (2004) Περιφερειακού Συστήματος Υγείας με έντονο χαρακτήρα ομογενοποίησης, και περιφερειακής διάστασης. Ο χαρακτήρας αυτός εκφράσθηκε με προδιαγραφές για κοινές κωδικοποιήσεις, κοινό κεντρικό σύστημα προμηθειών, κοινούς και ενιαίους ισολογισμούς και κοινούς ενιαίους αριθμούς Μητρώων Ασθενών.

Συγκεκριμένα:

Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού και την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Στερεάς Ελλάδας (ή εν συντομία ΟΠΣΥ και Πε.Σ.Υ.Π αντίστοιχα) .

Το έργο είχε διαχωριστεί στα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα έργου 1: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»
 • Διοικητικό-οικονομικό Υποσύστημα
 • Υποσύστημα διαχείρισης ασθενούς
 • Ιατρικό υποσύστημα
 • Υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence)
 • Υποσύστημα Επικοινωνίας (Διασύνδεσης) Εφαρμογών
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα έργου 2: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Η πλήρης λειτουργία των εφαρμογών λογισμικού οι οποίες απαρτίζουν το Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας της Computer Team αφορούν:

 • την διαχείριση του ασθενή με τη πλήρη καταγραφή των δεδομένων της νοσηλείας του καθώς και της επίσκεψης του ως εξωτερικός ασθενής,
 • τις οικονομικές υπηρεσίες με την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση με το διπλογραφικό σύστημα και την αναλυτική λογιστική,
 • την διαχείριση της νοσηλείας από τις νοσηλεύτριες στις κλινικές των Νοσοκομείων, η οποία συμπεριλαμβάνει την διαχείριση του φαρμάκου με την ατομική συνταγή
 • την διαχείριση των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία με την καταγραφή των εντολών για εισαγωγή ασθενών και την διενέργεια εξετάσεων
 • την διαχείριση των εργαστηρίων με την αυτόματη εισαγωγή των αποτελεσμάτων από τους αναλυτές και την ηλεκτρονική διακίνηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στην συνέχεια.

Το Πληροφοριακό Σύστημα δημιουργεί ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας στην γεωγραφική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας με την επικοινωνία των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων μέσω του Δικτύου Ασφαλείας ΣΥΖΕΥΞΙΣ, μέσω τεχνικών δημιουργίας κατανεμημένων βάσεων δεδομένων και με την ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού και μηχανισμού υποστήριξης για την ορθή χρήση των ενιαίων –σε επιπεδο περιφέρειας-κωδικών.

Στο δίκτυο των οκτώ (8) Νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας συμμετέχουν τα Κέντρα Υγείας Αταλάντης και Μακρακώμης ως Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Τα Κέντρα Υγείας αυτά υπάγονται στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εγκαθίσταται στις ακόλουθες Μονάδες Υγείας: